Tomato Pesto Vegan Pizza #Shorts

Full video: https://www.youtube.com/watch?v=vyLEALTMAEI

#buzzfeed #tasty #vegan #recipes